Rehabilitering af ældre

Fokus på funktionsevne. Anbefalinger, metoder og redskaber til at styrke kommunernes arbejde med rehabilitering på ældreområdet.

rehabilitering logo

En målrettet rehabiliteringsindsats overfor skrøbelige ældre forventes at forbedre funktionsevnen. Resultatet kan være større tilfredshed, større selvstændighed og øget livskvalitet, højere grad af selvhjulpenhed og dermed mindre behov for hjælp.

Socialstyrelsens projekt skal understøtte kommunernes arbejde med rehabilitering på ældreområdet.

Publikationen "Rehabilitering på ældreområdet. Inspiration til kommunal praksis" redegør for  grundprincipperne i arbejdet med rehabiliteringsforløb til borgere, der er i målgruppen for hjemmehjælp. Der er tale om 8 grundprincipper, som er anbefalet af hjemmehjælpskommissionen.

Anbefalinger, metoder og redskaber

Der udarbejdes en håndbog baseret på den aktuelt bedste viden og erfaringer.

Håndbogen vil indeholde anbefalinger, metoder samt redskaber, som vil danne grundlag for, at ældre borgeres rehabiliteringsforløb baseres på den aktuelt bedste viden. Det kan fx være virkningsfulde metoder i forhold til borgerinddragelse, fastlæggelse af funktionsevne, kompetenceudvikling, dokumentation, organisering, implementering mv.

Inddragelse af kommuner og eksperter

Landets kommuner, eksperter og organisationer på området inddrages for at sikre det størst muligt vidensgrundlag.

mand 150 px

For at sikre at de kommunale erfaringer bliver inddraget i arbejdet med håndbogen, er der i projektet nedsat et kommunepanel. Panelet består af København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg, Skanderborg, Jammerbugt, Faaborg-Midtfyn, Odsherred, Høje-Taastrup, Fredericia og Randers kommune.

Til projektet er knyttet en følgegruppe bestående af: Ergoteraputforeningen, FOA, KL, Danske Fysioterapeuter, PLO, De Danske Ældreråd, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, Ældremobiliseringen, Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd og Ældresagen. Formålet med følgegruppen er at sikre en faglig platform hvor det er muligt at give input til processen samt drøfte løsninger og udfordringer set fra forskellige perspektiver.

Der vil i processen med at indsamle viden og praksis, blive lagt vægt på de gode eksempler fra den nuværende kommunale praksis, på målgruppens behov og ønsker, såvel som på den eksisterende evidens.

Om projektetplukkerblomster.jpg

Der er pr. december 2013 udgivet i alt fire kortlægninger om rehabiliteringsindsatser, der er målrettet ældre.
Se nyhed om kortlægninger

Senere offentliggøres en håndbog med anbefalinger, metoder og redskaber til landets kommuner baseret på den aktuelt bedste viden. Efterfølgende vil metoder, anbefalinger og redskaberne blive effektevalueret i 2 indsatskommuner, med henblik på at sikre erfaringer og praksisviden om den samlede effekt.

Med basis i den opnåede viden vil Socialstyrelsen løbende fra 2015 tilbyde processtøtte og kompetenceudvikling til alle landets kommuner.

Kontakt projektleder Anja Bihl-Nielsen, tlf. 50 81 09 53

Ældreforum

Ældreforum logo

OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS