Lovændringer

I forbindelse med Barnets Reform sker der en lang række ændringer af Serviceloven.

Blandt ændringerne er:

Servicelovens formålsparagraf

En præcisering af formålsparagraffen § 46 med fem konkrete mål skal sikre, at indsatsen gives tidligt og helhedsorienteret med et klart formål, ligesom de hensyn og principper, der er beskrevet, skal afspejle den konkrete undersøgelse og indsats. De fem mål er ligestillede og skal tilsammen danne en fælles ramme for indsatsen. Støtten skal:

 • Sikre et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer og øvrige netværk
 • Sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at kunne indgå i sociale relationer og netværk
 • Sikre barnets eller den unges skolegang og integration i uddannelsessystemet
 • Fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel
 • Forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv

 

Desuden sker der en række konkrete ændringer og præciseringer:

 

 • Støtte til forældre:
  Støtten til forældre i forbindelse med et barns anbringelse præciseres. Ud over at tilbyde forældrene en støtteperson, skal kommunen træffe afgørelse om, om forældrene har behov for anden støtte (§ 54,1).

 • Kommunale plejefamilier:
  Indførelse af ny type plejefamilier: ’Kommunale plejefamilier (§ 66). Det betyder, at der fremover eksisterer tre typer plejefamilier (plejefamilier, netværksplejefamilier og kommunale plejefamilier). De kommunale plejefamilier skal kunne løfte en større opgave i indsatsen over for barnet eller den unge. Disse plejefamilier skal tilbydes mere efteruddannelse og supervision, og der skal tages stilling til deres arbejdsvilkår (§ 142,5). Samtidig forpligtes kommunen til at anbringe børn og unge i plejefamilie, hvis barnets eller den unges behov tilsiger det. Formålet er at fremme barnets mulighed for nære, stabile omsorgsrelationer (§ 68b, 2).

 • Støtteperson:
  Støtteperson til børn og unge anbragt uden for hjemmet (§ 68b, 4). Der er tale om en ret for barnet eller den unge til, at kommunen aktivt undersøger mulighederne for en støtteperson fra barnets eller den unges netværk, der kan fungere som en stabil voksenkontakt med positiv betydning for barnets eller den unges udvikling.

 • Tilsyn:
  Tilsynet med barnet på anbringelsesstedet øges fra ét til to gange årligt. Som hovedregel skal der tales med barnet uden tilstedeværelse af ansatte på anbringelsesstedet. Der skal samtidig laves opfølgning og revision af handleplan (§ 70,1 og 2).

 • Ret til samvær:
  Barnets ret til samvær udvides til at omfatte søskende, bedsteforældre eller andre nære familierelationer (§ 71).

 • Efterværn:
  Formålet med efterværn tydeliggøres i lovteksten (§ 76). Der lægges vægt på, at støtten skal bidrage til en bedre overgang til en selvstændig livsførelse med fokus på uddannelse, beskæftigelse, bolig mv. Døgnophold, kontaktperson eller andre former for støtte kan genetableres efter det fyldte 18. år. En ung får fra 15 år ret til kontaktperson frem til det 23. år, hvis der ikke tilbydes støtte til fortsat eller genetableret døgnophold (§ 76,5).

 • Underretning (§ 153):
  Den skærpede underretningspligt er præciseret, så det nu fremgår tydeligt, hvornår du som fagperson skal underrette socialforvaltningen. Det er understreget, at du skal underrette, hvis du som fagperson får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller ung kan have behov for særlig støtte, og hvis du har kendskab til eller grund til at antage at barnet eller den unge har været udsat for vold eller andre overgreb. Derudover får du som fagperson mulighed for at få en tilbagemelding om, hvorvidt din underretning har givet anledningen til handling i form af undersøgelser eller foranstaltninger efter serviceloven.
  Læs mere om lovændringerne vedrørende underretning.

 • Klageret:
  Børn over 12 år får klageret i forhold til kommunens beslutninger om foranstaltninger, herunder samvær og kontakt og hjemgivelse (§ 167).


Links:

 

Kontaktperson:

Elisabeth Marian Thomassen
eth@socialstyrelsen.dk
tlf.: 25 57 64 82

Kontaktperson
Elisabeth Marian Thomassen

Souschef, Børn og familie

Email: eth@socialstyrelsen.dk

Sekretær Lene Klokker:

lkl@socialstyrelsen.dk
tlf. 41 93 24 25

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS